top of page

Киприда приключи проект технологична модернизация в предприятието

Kато краен получател по договор BG-RRP-3.004-1176-C01, Киприда реализира дейност за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и разнообразяване на предлаганите продукти/услуги, внедри ново, високо производително оборудване, включващо Фиброоптична лазерна машина за рязaне и разкрой на листов материал - 1 бр
 


Тази публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Киприда ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на СНД.

13 views

Recent Posts

See All

Процедура за избор на изпълнител

Днес на 20.07.2023г. "Киприда" ЕООД публикува обява за процедура за избор на изпълнител. Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност з

Comments


bottom of page