top of page

Киприда стартира проект за технологична модернизация в предприятието

Updated: Mar 17

В изпълнение на мерките за информираност и комуникация като краен получател

по договор № BG-RRP-3.004-1176-C01 "КИПРИДА" ЕООД и във връзка със стартирането на договора публикуваме кратко съобщение:Киприда цели разширяване на производствения капацитет и разнообразие не предлаганите продукти като се планира ново, високо производително оборудване включващо Фиброоптични лазерна машина за рязане и разкрой на листов материал.


Проектът се реализира по процедура BG-RRP-3.004" Технологична модернизация" в рамките на Оперативна Програма "Национален план за възстановяване и устойчивост" съфинансирана от Европейския съюз и национален бюджет на Република България.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Киприда ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на СНД.

21 views

Recent Posts

See All

Процедура за избор на изпълнител

Днес на 20.07.2023г. "Киприда" ЕООД публикува обява за процедура за избор на изпълнител. Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност з

댓글


bottom of page