top of page

на 19.02.2021 приключват дейности по проекта Подобряване производствения капацитет в "Киприда" ЕООД

В рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет в „КИПРИДА“ ЕООД“, по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - BG16RFOP002-2.040 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, фирма „Киприда“ ЕООД реализира доставката на оборудването. Основната цел на проекта - повишаване на производствения капацитет на фирма „Киприда“ ЕООД чрез изпълнението на дейности за подобряване на производствения процес с цел повишаване конкурентоспособността на предприятието и засилване на експортния му потенциал.

Очаквани резултати от изпълнението на дейността ще бъде постигнато подобряване на производствения капацитет на Киприда ЕООД, в резултат от нарасналия производствен капацитет на предприятието се очаква да бъдат постигнати резултати,


Обща стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 419 000,00 лв., от които 249 305.00лв. европейско и 43 995.00 лв. национално съфинансиране.


Началото на проекта бе сложено на 20.02.2020, а края на проекта на


19.02.2021 г.

21 views

Recent Posts

See All
bottom of page