top of page

BG16RFOP002-2.089-3811-C01Киприда" ЕООД изпълнява проект по процедура Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", BG16RFOP002-2.089 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Подкрепата е предоставена в съответствие с Инвестиционен приоритет Предприемачество и капацитет за растеж на МСП и Възстановяване на МСП на ОПИК и е насочена към микро и малки предприятия, икономически засегнати от наложените ограничения, произтичащи от пандемията COVID-19.


Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и постигане на стабилност по отношение на заетостта.


Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лв.


Срокът за изпълнение на проекта е 29.10. 2021 г. – 29.01. 2022 г.

17 views

Recent Posts

See All

Процедура за избор на изпълнител

Днес на 20.07.2023г. "Киприда" ЕООД публикува обява за процедура за избор на изпълнител. Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност з

Opmerkingen


bottom of page