top of page

COVID-19“ BG16RFOP002-2.073

"Киприда" ЕООД изпълнява проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ BG16RFOP002-2.073, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Подкрепата е предоставена в съответствие с Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” от Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК и е насочена към микро и малки предприятия, икономически засегнати от наложените ограничения, произтичащи от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и постигане на стабилност по отношение на заетостта.

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 09.09. 2020 г. – 09.11. 2020 г.

10 views

Recent Posts

See All
bottom of page